Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu analizom poddaje się strukturę wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych funkcjonujących w odmiennych układach przestrzennych. Dokonuje się oceny różnic strukturalnych pomiędzy województwami w kontekście spójności terytorialnej zachowań konsumpcyjnych w latach stopniowego ujawniania się skutków globalnego kryzysu. Przeprowadzone badania pozwalają zweryfikować tezę o dominacji tendencji dywergencyjnych w okresie 2008–2011. Wśród głównych uwarunkowań występujących dysparytetów wskazuje się na aspekty dochodowo-zatrudnieniowe. Stąd też podkreśla się ujawnianie się współzależności w układzie: nierówności na rynku pracy – nierówności dochodowe – nierówności konsumpcyjne. Zjawiska narastających dysparytetów stanowią ponadto podstawę wniosków o niepowodzeniu dotychczasowej polityki spójności i polaryzacyjnym charakterze procesów rozwojowych.
The analysis of structure of consumption expenditures of Polish households functioning within different spatial areas was conducted in the study. There were estimated structural differences between voivodeships in the context of territorial cohesion of consumption behaviour in a period of gradual disclosure of effects of the global crisis. The research allowed to conclude about divergence processes in a period 2008–2011. Income and employment are pointed out among main determinants of the growing disparities. There are stressed relationships between: inequalities on a labour market – income inequalities – consumption inequalities. The growing disparities are also a base to conclude about unsuccessfull cohesion policy and polarized character of the growth processes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 128–145