Struktura zespołów dżdżownic w uprawie kukurydzy i pszenicy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jacejko, Patryk
Korab, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Dżdżownice odgrywają ważną rolę w glebie. Podczas kopania korytarzy rozluźniają, napowietrzają ją i mieszają minerały z częścią organiczną. Przyczyniają się znacząco do poprawy jej żyzności. Organizmy te są także powszechnie stosowane w monitorowaniu stanu gleb o różnym stopniu antropopresji. Celem badań była analiza struktury zbiorowisk dżdżownic. Badania przeprowadzono na dwóch stanowiskach (w uprawie kukurydzy i pszenicy). Lumbricidae zbierano metodą mieszaną, tj. analizowano bloki gleby o wymiarach 25 x 25 x 25 cm. Sortowano je ręcznie w celu ekstrakcji dżdżownic. Do wypłukania skąposzczetów z głębszych warstw gleby użyto 10 litrów 0,4% roztworu formaliny. Gleba pod uprawą pszenicy charakteryzowała się wyższym zagęszczeniem Lumbricidae. Znaleziono tu cztery gatunki dżdżownic. Największy udział w zbiorowisku dżdżownic na obu stanowiskach miała A. rosea. Badania należy kontynuować przez dłuższy czas.
Earthworms play an important role in the soil. When digging corridors, they loosen it, aerate it and mix minerals with the organic part. They contribute significantly to the improvement of its fertility. These organisms are also commonly used in monitoring the condition of soils with varying degrees of anthropopressure. The aim of the research was to analyze the structure of earthworm communities. The research was carried out on two sites (in the cultivation of maize and wheat). Lumbricidae were harvested by the mixed method, i.e. 25 x 25 x 25 cm soil blocks were analyzed. They were sorted by hand for the extraction of earthworms. 10 liters of 0.4% formalin solution were used to rinse oligochaetes from the deeper layers of the soil. The soil under wheat was characterized by a higher Lumbricidae density. Four species of earthworms have been found here. A. rosea had the greatest share in the community of earthworms in both sites. Research should be continued over a longer period of time.
Opis
Słowa kluczowe
Lumbricidae , zboża , bioróżnorodność , Podkarpacie , badania terenowe , cereals , biodiversity , field research
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 29–34