Ku Europie – wartości życiowe i ideologiczne ukraińskich studentów studiujących w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-12
Autorzy
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań nad wartościami życiowymi i wartościami ideologicznymi ukraińskich studentów w Polsce. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową wśród ukraińskich studentów studiujących na Podkarpaciu. Badana próba liczyła 250 respondentów. Zebrane obserwacje wskazują, iż badana młodzież preferuje wartości związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem materialnym rodziny oraz autonomią ekonomiczną i osobistą. W sferze wartości ideologicznych ujawniają się silne dążenie do sukcesu i indywidualizm. Badani studenci mają orientacje egalitarne i etatystyczne. Ani socjalizm, ani kapitalizm nie zyskuje u nich szerokiego poparcia. Częściej zgadzają się na demokrację. Kapitalizm, demokracja, indywidualizm częściej uwidaczniają się wśród studentów z wyższymi zasobami ekonomicznymi, kulturowymi, statusowymi, którzy po skończonych studiach nie chcą wracać na Ukrainę.
Opis
Towards Europe – life and ideological values of Ukrainian students educated in Poland Summary The article presents the results of research on life values and ideological values of Ukrainian students in Poland. The research was conducted with the use of the survey method among Ukrainian students studying at non-state and state universities in the Podkarpacie region. The research sample consisted of 250 respondents. The collected data indicates that the young people prefer values connected with health and financial stability of the family as well as economic and personal autonomy. Within the sphere of ideological values, a strong drive for success and individualism is observed. The surveyed students are egalitarian and etatism-oriented. Neither capitalism nor socialism gains their support. They agree for democracy more often. Capitalism, democracy, individualism are more often shown among students of higher economic, cultural and social rank, who upon graduating do not want to return to Ukraine. Key words: youth, Ukrainian students in Poland, life values, ideological values
Słowa kluczowe
młodzież , studenci ukraińscy w Polsce , wartości życiowe , wartości ideologiczne
Cytowanie
Piotr Długosz, Ku Europie – wartości życiowe i ideologiczne ukraińskich studentów studiujących w Polsce, Edukacja Międzykulturowa, 2016/5, s.100-125.