Realia i wyzwania miejskiej polityki senioralnej w Gdańsku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kubiak, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano analizy polityki senioralnej w Gdańsku. Scharakteryzowano inicjatywy oraz cykliczne programy adresowane do seniorów, a także zidentyfikowano najważniejsze wyzwania na przyszłość z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich to perspektywa z punktu widzenia polityki miasta (na podstawie analizy programów i inicjatyw miejskich oraz działań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów), druga to optyka funkcjonującej od 2018 r. Rady Seniorów w Gdańsku. Priorytetami są aktywizacja i angażowanie seniorów do udziału w różnych inicjatywach, ponadto na znaczeniu nabiera kwestia zapotrzebowania na pomoc i opiekę dotycząca potrzebujących osób starszych.
The article analyzes senior policy in Gdańsk. Initiatives and programs dedicated to seniors were characterized, and also the most important challenges for the future were identified from two perspectives. The first is the perspective from the point of view of the city's policy (based on the analysis of city programs and initiatives and the prism of an interview with the Plenipotentiary for Seniors of the Mayor of Gdańsk), the second is the perspective of the Seniors' Council in Gdańsk operating since 2018. When it comes to priorities, first off is to activate and engage elderly people in various initiatives, and the second one is the issue of the help and care for older people which is becoming more and more important.
Opis
Słowa kluczowe
lokalna polityka wobec ludzi starszych , miejska polityka senioralna , gminna rada seniorów , local policy towards elderly people , municipal senior policy , municipal council of seniors
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 206-230