Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki. Doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy kapitał ludzki był zasadniczym czynnikiem ekonomicznej modernizacji krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji na przełomie XX i XXI wieku. W pierwszej części zaprezentowano akumulację kapitału ludzkiego w badanych krajach na tle gospodarek wysoko rozwiniętych, a także w oparciu o przegląd wyników empirycznych badań zaprezentowano rolę kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym krajów południowej i wschodniej Azji. Zwrócono również uwagę na argumenty przemawiające za i przeciw ujmowaniu kapitału ludzkiego jako dominującego czynnika procesów modernizacji ekonomicznej badanych krajów. Wskazano także zasadnicze powody przyspieszonej ekonomicznej modernizacji badanych krajów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kapitał ludzki determinował istotnie ekonomiczną modernizację gospodarek rozwijających się południowej i wschodniej Azji, jednakże akumulacja kapitału ludzkiego nie była zasadniczym czynnikiem tego procesu. Kapitał ludzki, podobnie jak wszystkie inne czynniki wytwórcze, funkcjonuje w pewnym naturalnym, technicznym i instytucjonalnym otoczeniu. Z kolei, zasadnicza siła sprawcza przyspieszonej ekonomicznej modernizacji wynikała z polityki gospodarczej.
Author of the article is trying to answer the question if human capital was the crucial factor of economic modernization of the developing countries of the Southern and Eastern Asia between 20th and 21st centuries. At the beginning of the paper it was presented the process of human capital accumulation, and on the basis of overview of empirical research the role of human capital in the economic growth in selected group of countries. The author presented the arguments for and against enhancing human capital as the dominant factor of economic modernization of these countries. The major factors of fast economic modernization of the selected countries were analyzed. The analysis provided evidence that human capital determined economic modernization of selected group of Southern and Eastern Asian countries. However, human capital accumulation was not the dominant factor of this process. Economic policy was responsible for successful economic performance of the selected group of countries.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 208–231