Stress in soldiers in stabilisation operations and support peace beyond country borders

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Barć, Marek
Kapelewska – Barć, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article is devoted to the stress experienced by soldiers serving abroad. The first part of the article discusses stress as a social phenomenon followed by a presentation of the history of combat stress over the centuries and ways of understanding it. The terminology of stress and combat stress is presented in different approaches. In the second part, the terminology of war stressors, i.e. stressors that can occur on missions abroad, is presented. The final section divides stressors into physical, cognitive, social, emotional and spiritual stressors and briefly characterises them.
Artykuł poświęcony jest stresowi jaki towarzyszy żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa. W pierwszej części artykułu omówiono stres jako zjawisko społeczne, a następnie przedstawiono historię stresu bojowego na przestrzeni wieków i sposoby jego rozumienia. Ukazano terminologię stresu oraz stresu bojowego w różnych ujęciach. W drugiej części zaprezentowano terminologię stresorów wojennych (wojny), czyli czynników powodujących stres, które mogą wystąpić na misjach poza granicami kraju. W końcowej części dokonano podziału stresorów na stresory fizyczne, poznawcze, społeczne, emocjonalne i duchowe oraz krótko je scharakteryzowano.
Opis
Słowa kluczowe
stress , stabilisation operations , operation , war , stres , operacja stabilizacyjna , operacja , wojna
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 33-49