Kilka uwag na temat przyznania się do winy w trybie art. 335 k.p.k.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kruk, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę przyznania się do winy oskarżonego w aspekcie zastosowania trybu z art. 335 § 1 k.p.k. Rozważania dotyczą wartości dowodowej wyjaśnień zawierających przyznanie się w zarysie historycznym oraz znaczenia przyznania się do winy (art. 388 k.p.k.) na tle ustaw karnoprocesowych z 1928 r., 1969 r., 1997 r. Wskazano na istotę podstawy, tj. okoliczności niebudzącej wątpliwości oraz właściwej oceny dowodu z przyznania się na gruncie art. 335 § 1 k.p.k. Analizę przedmiotowego zagadnienia zaprezentowano w świetle poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz wybranych orzeczeń EKPC.
The article addresses the topic of significance of the defendant “pleading guilty” in the aspect of application of the procedure under Article 335§ 1 of the Polish Criminal Procedure Code. The discussion concerns the evidential value of explanations comprising “admitting guilt” in the historical perspective and the meaning of “pleading guilty” (Article 388 of the Polish Code of Criminal Procedure) as compared with the criminal procedure legislation of 1928, 1969, 1997. It was pointed to the essence of the basis i.e. “undoubted circumstance” and the proper assessment of the evidence of “pleading guilty” on the basis of Article 335 § 1 of the polish Code of Criminal Procedure. The analysis of the issue in question was presented in the light of the views of scholars of law, Polish case law and ECHR rulings.
Opis
Słowa kluczowe
wyjaśnienia , przyznanie się , okoliczności niebudzące wątpliwości , przyznanie się do winy , skrócenie postępowania dowodowego , explanations , guilty plea , undoubted circumstances , admitting guilt , shortening the evidence-taking proceedings
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 77–90