Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Łukasik, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne problemy związane z pomiarem innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności koncentruje się na doborze wskaźników i ich ocenie prowadzącej do formułowania syntetycznej oceny innowacyjności firmy. W pierwszej części artykułu została zawarta dyskusja nad specyficznymi problemami związanymi z wykorzystaniem różnych wielkości jak nakłady na badania i rozwój, liczba patentów, przychody ze sprzedaży nowych produktów, stopa zwrotu z innowacji. Artykuł także zawiera ogólne zasady pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa i opisuje miary, które przedsiębiorstwa wykorzystują najczęściej i jak to jest powiązane z ich strategią w aspekcie koncentracji na wartości dla właścicieli albo na innowacyjności. W drugiej części artykułu zostały przedstawione rozwiązania w zakresie tworzenia całościowej oceny innowacyjności przedsiębiorstwa. W zakończeniu artykułu podkreślono, że pomiar innowacyjności odgrywa ważną rolę w zarządzaniu innowacjami.
Article presents main problems connected with enterprise innovativeness measurement. Especially it concentrates on ratios selection and their assessment leading to formulation of the aggregative assessment of company innovativeness. Discussion about specific problems associated with the use of different metrics like expenditure for research and development, number of patents, revenues from new products, return on investment from innovation was concluded in the first part of this article. Article also contains general rules of enterprise innovativeness measurement and describes metrics, which companies tend to use and how it is connected with their strategy in the aspect of concentration on shareholder value or innovation. Different solutions in the area of aggregative assessment of the company innovativeness presentation were concluded in the second part of the article. In the end of the article, it was stressed that innovativeness measurement plays important role in the innovation management.
Opis
Słowa kluczowe
innowacyjność , pomiar , miary innowacyjności , innovativeness , measurement , metrics of innovativeness
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 416–423