O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Maruszewska, Natalia
Miśniakiewicz, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Świadomość́ i wymagania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia nieustannie rosną̨. W związku z tym celem systemu urzędowej kontroli żywności powinno być́ zapewnienie konsumentom bezpiecznej żywności o jak najwyższej jakości. Obecnie zewnętrzny nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w Polsce pełni w różnym stopniu sześć́ różnych organów. Struktura ta podlega krytyce ze względu na nakładanie się̨ kompetencji poszczególnych instytucji oraz krzyżowanie się̨ kontroli, co stanowi także niedogodność́ dla producentów żywności. Istnieje konieczność zmian w tym względzie. W lipcu 2016 r. rozpoczęto prace nad Projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która ma powstać́ z konsolidacji procesów kontrolnych i monitorujących dotychczas istniejących organów. PIBŻ miałaby rozpocząć́ działanie od początku 2018 r. W artykule omówiono założenia tego projektu podkreślając konieczność stworzenia jednolitego, zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności, tym bardziej, iż tego typu zmiany miały już miejsce w niemalże wszystkich krajach członkowskich UE. Zaprezentowano zadania planowanej jednostki centralnej i przedstawiono kontrowersje, jakie się wokół niej pojawiają. Ich wnikliwa analiza i rozstrzygnięcie niejasności ma służyć dopracowaniu i udoskonaleniu projektu. Planowane zmiany z pewnością̨ przyczynią się̨ do skoncentrowania pełnego nadzoru „od pola do stołu” w ramach zadań jednej jednostki, a tym samym do uniknięcia sporów kompetencyjnych. Ważne będzie także wzmocnienie szczebla powiatowego, co ułatwi planowanie działań́ inspekcji.
Consumers’ awareness and demands on food safety and health protection constantly grow. Consequently, the aim of the official food control system should be to provide consumers with safe food of the highest quality. Nowadays six different inspections in different scope supervise external control on food safety in Poland. This structure is criticized for overlapping the competencies of individual institutions and the crossing of controls, which also constitutes an inconvenience for food producers. There is a need for changes in this field. In July 2016 work on the Draft Law on the State Inspection of Food Safety was commenced, which is supposed to result in the consolidation of the control and monitoring processes of the existing bodies. State Inspection of Food Safety would start operating from the beginning of 2018. The article discusses the assumptions of this project, underlines the need for a unified, integrated system of food safety and quality control, especially since such changes have already occurred in almost all EU Member States. The tasks of the planned central unit and the controversies surrounding it were presented. Their careful analysis and resolution of ambiguity is intended to refine the project. Planned changes will certainly help to focus full-on-field supervision in the context of one unit’s tasks, thereby avoiding competing disputes. It will also be important to strengthen the district level of inspection, which will facilitate the planning of inspection activities.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo żywności , urzędowa kontrola żywności , Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności , food safety , official food control , State Inspection of Food Safety
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018, s. 486–496