Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Grzybek, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This study presents the opinions of 500 respondents residing in 5 communes in the Podkarpackie Voivodeship on the significance and consciousness of buying, and the preferred characteristics of organic foods. The vast majority (83%) of respondents attached great importance to purchasing organic foods. The market behaviour of these consumers was rational, since they consciously made their choices related to purchasing organic foods and preferred their characteristics and local origin. The types of the most important factors taken into account by the surveyed consumers in relation to the effective demand for organic foods were also specified. Advocates of high-quality organic foods made up the most numerous group, i.e. more than one-third of all the surveyed subjects. Second most numerous group included consumers paying special attention to safe food (27%). For more than 23% of the surveyed population, the positive effect of organic foods on health was the most important. Therefore, they made up the third most-numerous group. A relatively lower percentage of the surveyed individuals concerned those consumers who paid attention mainly to the price and promotion of the products in question. Those interested in prices comprised nearly 9%, and in promotion – only 6%. At the same time, it is worth highlighting that the level of these factors was greatly diversified in terms of the adopted demographic and social criteria (gender, age, education, number of people in the family) and in respect of net income per family member. The scale of positive opinions on the importance of the purchased organic products, conscious market behaviour, as well as the types of factors taken into account by the respondents while buying organic foods, proved that the surveyed group of consumers from the Podkarpackie Voivodeship was interested in organic food consumption and purchasing this kind of goods.
W opracowaniu zaprezentowano opinie 500 respondentów – mieszkańców 5 gmin województwa podkarpackiego – na temat znaczenia i świadomości nabywania oraz preferowanych cech ekologicznych produktów spożywczych. Wśród opiniodawców dominowali ci (83%), dla których zakup żywnościowych artykułów ekologicznych stanowi ważne znaczenie. Racjonalne były zachowania rynkowe tych konsumentów, gdyż świadomie dokonywali oni zakupów ekoproduktów żywnościowych, jak też preferowali ich cechy oraz lokalne pochodzenie badanych artykułów spożywczych. Określono także rodzaj najważniejszych czynników branych przez badanych konsumentów pod uwagę przy popycie efektywnym na spożywcze produkty ekologiczne. Najwięcej, bo ponad jedną trzecią ogółu badanych stanowili zwolennicy wysokiej jakości żywnościowych produktów ekologicznych. Na drugim miejscu, z udziałem 27%, znaleźli się konsumenci zwracający szczególną uwagę na bezpieczną żywność. Dla ponad 23% badanej zbiorowości najistotniejszy był korzystny wpływ ekoproduktów spożywczych na zdrowie, w związku z czym ci konsumenci zajęli trzecią pozycję. Relatywnie niższy odsetek badanych dotyczył tych konsumentów, którzy przy zakupie omawianych artykułów zwracali uwagę przede wszystkim na ich cenę oraz promocję. Ceną zainteresowanych było zwłaszcza niecałe 9% respondentów, promocją natomiast zaledwie 6%. Równocześnie należy podkreślić, że poziom kształtowania się tych czynników był znacznie zróżnicowany według przyjętych kryteriów demograficzno-społecznych (płeć, wiek, wykształcenie, liczba osób w rodzinie), jak też w odniesieniu do poziomu dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny. Skala pozytywnych opinii na temat ważności nabywanych ekoproduktów spożywczych, świadome zachowania rynkowe, jak też rodzaj czynników branych pod uwagę przy zakupie ekologicznych produktów spożywczych świadczą o tym, że badana grupa konsumentów z woj. podkarpackiego jest zainteresowana konsumpcją i zaopatrywaniem się w ekożywność.
Opis
Słowa kluczowe
organic products , organic-foods consumption , produkty ekologiczne , konsumpcja ekologicznych produktów żywnościowych
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 131-139