Przestępczość komputerowa – aspekty prawne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Witek, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka omawia wybrane aspekty prawne przestępczości komputerowej. W pierwszej części artykułu poruszono kwestie związane z definiowaniem przestępczości komputerowej. Kolejne zagadnienie dotyczą rodzaju przestępstw możliwych do popełnienia z wykorzystaniem komputera z uwzględnieniem klasyfikacji przestępstw komputerowych na gruncie polskiego prawa karnego. Autorka wykorzystuje dwie prawno-porównawcze metody badawcze, tj. historyczno-opisową oraz formalno-dogmatyczną.
The author discusses selected legal aspects related to computer crime. In the first part of the article, the author discusses issues related to the definition of computer crime. Another issue concerns the type of crimes that can be committed using a computer, classifying computer crime sunder Polish criminal law. In the article, the author uses two comparative research methods, i.e. historical-descriptive method and formal-dogmatic method.
Opis
Słowa kluczowe
przestępczość komputerowa , cyberprzestępczość , Kodeks karny , rodzaje przestępstw komputerowych , kryminologia , computer crime , cybercrime , The Criminal Code , cybercrime classifications , criminology
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 39–47