Pomiędzy oficjalnym wizerunkiem a prawdą wykorzystania ICT w gospodarce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Sala, Jolanta
Tańska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorki przedstawiają syntetycznie oficjalny wizerunek stanu wykorzystania ICT w gospodarce na podstawie badań i publikacji publicznych służb statystycznych (GUS), a w szczególności danych dotyczących pięciu technologii ICT stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Niestety, publikowane mierniki mają znikomą użyteczność w kontekście rozpoznania prawdziwego poziomu wykorzystywania ICT w gospodarce, choć pogłębiona analiza ukazuje prawdziwe oblicze tego zjawiska. W odniesieniu do wyników ogólnopolskich badań GUS prezentowane są także wyniki pogłębionych badań własnych w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa pomorskiego, które stanowią rozszerzenie diagnozy i wykazują wyraźnie, że wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach jest dalekie od satysfakcjonującego.
The authors present synthetically an official image of the use of ICT in the economy on the basis of studies and publications of public statistical services (CSO – Central Statistical Office), and, in particular, data on the five ICT used by Polish enterprises. Unfortunately published measures are of low usefulness in the context of recognition of the true level of ICT use in the economy, although an in-depth analysis reveals a true face of this worrying phenomenon. With regard to the results of the nationwide survey of CSO the authors present the results of their own more detailed research conducted in industrial enterprises of Pomorskie Voivodeship, which are the extension of the diagnosis and show clearly that ICT use in Polish enterprises is far from satisfactory.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 194–205