Wybrane skutki dla Polski wdrożenia dyrektywy IED

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Badyda, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy podjęto próbę omówienia skutków, jakie niesie ze sobą zaimplementowanie w polskim prawodawstwie Dyrektywy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED. Dyrektywa IED wprowadza nowe zintegrowane podejście do ochrony powietrza, gleby, wody, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej i zapobiegania wypadkom. W przypadku sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wprowadza nową definicję źródła i zaostrza obecne standardy dotyczące emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku małych lokalnych źródeł produkujących na potrzeby mieszkańców i drobnego przemysłu, dla których standardy niemal zrównują się ze standardami dużych elektrowni zawodowych. Na przykładzie zespołu elektrociepłowni przemysłowych omówiono najważniejsze problemy, jakie niesie dla sektora energetycznego dyrektywa IED.
The authors of the study attempt to analyse results of implementing stipulations of the Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (IED) into the Polish national law. The IED introduces a new approach, which integrates problems of air, ground and water protection, waste management, energy efficiency and accident prevention. In case of power and heat generation sector, new definitions of emission sources are introduced, while binding standards for emission of sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter are tightened. This is particularly important for small local CHP plants serving residential communities and minor inudstires, for which the standards are almost identical to those applicable to large commercial power plants. Most important problems related to adoption of the Directive in the power generation sector are discussed using an example of an industrial combined heat and power generation facility.
Opis
Słowa kluczowe
emisje zanieczyszczeń , dyrektywa IED , pollution emissions , IED Directive
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 475–491