The ceramic complex of the neolithic feature 17 of the multilayered site Ratniv-II (Volyn, western Ukraine)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Telizhenko, Sergii
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Abstrakt
The multilayered settlement of Ratniv-II is situated on the rise of the first terrace above the floodplain of the Chornohuzka river (formerly the Polonka river, left tributary of the Stir river), on the northern outskirts of Ratniv village, Lutsk district, Volyn region. As a result of archaeological research of the settlement in 2014, 50 features were found of differing chronological range from the Neolithic to the Middle Ages. The pottery assemblage coming from the feature 17 at the multilayer site Ratniv-II is quite clear regarding its cultural and chronological affiliation i.e. the middle or so-called Music Note phase of Linear Pottery culture, which dates falls into the second half of the sixth and early fifth millennium BC.
Wielkoulturowe stanowisko Ratniv II na Wołyniu (region łucki) zajmuje pierwszą terasę nadzalewową rzeki Czarnohuzka. W wyniku przeprowadzonych w 2014 roku badań archeologicznych na osadzie odkryto 50 obiektow o zróżnicowanej chronologii – od neolitu po wczesne średniowiecze. W centrum przebadanego obszaru natrafiono na interesujący obiekt – nr 17, ktory stał sie podstawą niniejszego artykułu. Była to owalna konstrukcja o wymiarach 5 × 4 m oraz miąższości 120 cm, w ramach ktorej odnotowano rownież 4 jamy i 2 paleniska. W wypełnisku obiektu natrafiono na ceramikę kultury ceramiki wstęgowej rytej, ktora mieści się w standardzie środkowej lub tzw. nutowej fazy tej kultury, a datować ją można na 2. poł. VI i początek V tys. p.n.e. Szerokie analogie do tego zespołu znajdujemy zarowno na terytorium zachodniej Ukrainy, jak i na obszarach sąsiednich (m.in. Słowacja, Polska, Mołdawia).
Opis
Słowa kluczowe
Volyn , Ukraine , Linear Pottery culture
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 37/2016, s. 23–33