Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach partycypacji społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Śwital, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktualnie problematyka partycypacji społecznej podejmowana była w wielu opracowaniach naukowych, nie doczekała się jednak analizy od strony technik i narzędzi elektronicznych zwiększających udział obywateli w procesach decyzyjnych. Wymaga to poszukiwania nowych rozwiązań, które są w stanie zapewnić zwiększenie udziału obywateli we współzarządzaniu sprawami publicznymi. Może się to udać dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Autor w pracy definiuje partycypację społeczną i partycypację elektroniczną, wskazuje na rozumienie terminu komunikacja elektroniczna. Następnie opisuje techniki elektronicznej partycypacji społecznej, tj. ankiety online, mapy interaktywne, fora dyskusyjne i czat, popierając je przykładami z praktyki. W ostatniej części opracowania przedstawiono narzędzia elektronicznej partycypacji społecznej, czyli m.in. serwisy www.mamzdanie.org.pl, www.stacja-konsultacja.pl.
Currently, the issue of social participation has been discussed in many scientific studies, however, it has not been elaborated on in terms of electronic techniques and tools increasing the participation of citizens in decision-making processes. This requires looking for new solutions that are able to increase the participation of citizens in the co-management of public affairs, which can be achieved through the use of electronic communication means. In the work, the author defines social and electronic participation, and indicates the understanding of the term electronic communication. Then he describes the techniques of electronic social participation, i.e. on-line surveys, interactive maps, discussion forums and chat, supporting them with examples from practice, in the last part of the work the tools of electronic social participation are presented, i.e. websites: www.mamzdanie.org.pl, www.stacja-konsultacja.pl.
Opis
Słowa kluczowe
partycypacja społeczna , elektroniczna partycypacja , aktywność społeczna , komunikacja elektroniczna , środek komunikacji elektronicznej , social participation , electronic participation , social activity , electronic communication , electronic means
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 344–354