Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Kurek, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Gospodarka Robinsona Crusoe jest doskonałą okazją do zaprezentowania idei ekonomicznych, zwłaszcza pracy zbiorowej i odpowiedzialności niezbędnej do tego celu. Korzystanie z odpowiedniego koncepcje fizyki umożliwiają tworzenie wzorów ekonomicznych na pomiar kosztów pracy. Takie podejście ułatwia organizację gospodarki w oparciu o rachunkowość pracy, co później daje szansę na porównanie wartości dóbr według pracy wkład potrzebny do ich wytworzenia. Taki sposób rejestracji pracy każdej osoby tworzy czysta forma gospodarki towarowo-monetarnej, w której pieniądz jest intelektualny i nie materialne.
The Robinson Crusoe’s economy is a great opportunity to present economic ideas, especially collective work and accountability essential for this purpose. The use of suitable physics’ concepts enables to create the economic formulas for cost of labour measurement. Such a type of approach facilitates economy’s organisation based upon the accounting for labour, which later gives a chance to compare the values of goods according to the work input needed to produce them. Such the way of each person’s work registration creates the pure form of the commodity-monetary economy, in which money is intellectual and not material.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 131-141