Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Howaniec, Honorata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu to dobrowolne uwzględnianie w praktyce gospodarczej ochrony środowiska i spraw społecznych, przy jednoczesnym kształtowaniu partnerskich, odpowiedzialnych relacji ze wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa, tj. klientami, inwestorami, pracownikami, dostawcami, mediami, administracją publiczną oraz społecznością lokalną. Takie – odpowiedzialne podejście do szeroko pojętego otoczenia – staje się standardem, narzucanym przedsiębiorstwom, standardem – który zmienia dotychczasowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Mimo pewnych zaległości w porównaniu do bardziej rozwiniętych gospodarek państw Europy Zachodniej m.in. w stosunku społeczeństwa do spraw ochrony środowiska czy angażowania się sfery biznesu w sfery społeczne, koncepcja ta jest stosowana w przedsiębiorstwach działających w Polsce i relatywnie dobrze oceniana przez potencjalnie zainteresowanych jej wdrożeniem – czyli konsumentów. CSR jest zauważane m.in. w reklamach oraz działaniach w miejscach sprzedaży. W tym obszarze istnieje jednak pewien niedosyt, gdyż badani w swoich odpowiedziach podkreślili, że „nie dostrzegają” praktyk z zakresu CSR w rynkowej aktywności przedsiębiorstw. Niestety, nie uwzględniają także działań przedsiębiorstwa w obszarze CSR podczas dokonywania zakupów. Oznacza to, że z jednej strony polscy konsumenci przekonani są o korzyściach, jakie może dawać wdrożenie CSR przedsiębiorstwu, z drugiej jednak strony nie wybierają produktów (usług) firm społecznie odpowiedzialnych. Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez polskich konsumentów oraz jej wpływu na lojalność wobec marki/marek przedsiębiorstw.
Corporate Social Responsibility is based on voluntary business practice taking into account the environmental and social issues, while also forming partnerships, responsible relationships with all stakeholders of company, i.e. customers, investors, employees, suppliers, the media, public administration and the local community. This responsible approach to the wider environment – becomes a standard, imposed enterprises, which changes the functioning of companies. Despite some backlog compared to the more developed economies of Western European countries, among others, in society's attitude towards environmental issues and engage the business sector in the social sphere, this concept is applied in enterprises operating in Poland and relatively well evaluated by potentially interested in its implementation – the consumers. CSR is noticed among others and in advertising and activities at points of sale. In this area, however, there is a deficiency, as respondents in their answers stressed that “do not see” practices of CSR in the market activities of enterprises. Unfortunately, they are not take into account the company's activities in the field of CSR when shopping also. This means that on the one hand, Polish consumers are convinced of the benefits that may give an undertaking after implement CSR, on the other hand – do not choose products (services) socially responsible companies. The aim of this article is to present the perception of Corporate Social Responsibility by Polish consumers and its impact on brand loyalty.
Opis
Słowa kluczowe
CSR , decyzje rynkowe , lojalność wobec marki , market decision , brand loyalty
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 32-40