Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE. Wnioski z doświadczeń UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu dowodzi, iż istotnym czynnikiem rozwoju i konwergencji gospodarki Polski jest akumulacja kapitału ludzkiego. Teoria endogenicznego wzrostu oraz doświadczenia krajów rozwiniętych i rozwijających się dowodzą, że poziom inwestycji w zasoby ludzkie pokrywa się z poziomem produktu. Warto jednak podkreślić, iż istotnym warunkiem odnoszenia korzyści z akumulacji kapitału ludzkiego jest pewna modyfikacja sfery makroregulacji w Polsce. Dlatego sugeruje się wdrożenie strategii gospodarczej opartej na podejściu M. G. Woźniaka, które opiera się na rozwoju kapitału ludzkiego, wzroście produktywności oraz interwencjonizmie, który jest spójny z efektywnością rynków.
Author of the article proves, that human capital acquisition is an important factor of development and convergence of the Polish economy. Endogenous growth theory and experience of developing and developed countries provide evidence that level of human resources investment is coherent with level of economic development (GDP level). It is worth emphasizing, however, that pre-condition of getting benefit from human capital acquisition is a some modification of regulatory framework in Poland. Thus, it is suggested to introduce the economic strategy that is based on M. G. Woźniak’s approach, which is based on human capital development, productivity growth and state interventionism that is coherent with logics of the markets.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 203-221