Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kunasz, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest bierność zawodowa. W pracy prowadzono analizy populacji biernych zawodowo na tle innych grup uczestników rynku pracy (pracujących i bezrobotnych, czyli aktywnych zawodowo) w Polsce i w Unii Europejskiej. Przeprowadzono także analizy wewnętrznej struktury populacji biernych zawodowo z uwzględnieniem jako kryterium podziału populacji deklarowanej w badaniach BAEL przyczyny bierności zawodowej w Polsce oraz trzech grupach krajów – ogółu (27) krajów unijnych oraz krajów tzw. starej (EU-15) i nowej (EU-12) Unii. Poza ujęciem ogólnym analizy w powyższym zakresie prowadzono na grupach kobiet i mężczyzn. Zakres czasowy prowadzonych badań obejmuje okres lat 2002–2012.
Professional passivity constitutes a subject of research presented in the paper. Analyses of populations which are professionally passive at the background of other participants of the labour market (employed and unemployed – i.e. professionally active) in Poland and the European Union were conducted. Analyses of internal structure of the populations which remain professionally passive was performed in the paper accounting for division of the declared population in the BAEL researches the cause of the professional passivity in Poland and three groups of countries – all (27) member states of the European Union and countries of so called Old Union (EU-15) and New Union (EU-12). The analyses concerning the above mentioned scope also focused on the groups of women and men. The time scope of conducted analyses includes period from 2002 to 2012.
Opis
Słowa kluczowe
rynek pracy , zasoby pracy , bierność zawodowa , Unia Europejska , labour market , labour resources , professional passivity , European Union
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 345–357