Wydawnictwa oficyny Abrys jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie retardacji jako element alternatywnej edukacji. Część II.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W przeciwieństwie do formalnej edukacji szkolnej a zwłaszcza akademickiej - uznającej w naszym kraju cele edukacji ekologicznej, zwłaszcza popularyzowanie - za działalność niejako gorszego rodzaju - edukacja nieformalna dąży do realnego podniesienia wiedzy i świadomości obywateli. Ma ona przełożyć się na zaangażowanie możliwie dużej liczby mieszkańców w działania kreatywne. Działalność jednostek zaangażowanych w edukację nieformalną nie jest pochodną pozycji budżetowej instytucji państwa i samorządu. Obecnie edukacja ekologiczna prowadzona poza strukturami szkolnictwa średniego i wyższego, w której Wydawnictwo Komunalne ABRYS aktywnie uczestniczy, staje się coraz ważniejszą częścią edukacji obywatelskiej zmierzającej do rozwijania rozumnego społeczeństwa akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, umiejącego oceniać stan bezpieczeństwa ekologicznego oraz uczestniczącego w procesach decyzyjnych. Czasopisma wydawnictwa komunalnego ABRYS, a także działalność konferencyjno-szkoleniowa, portale edukacyjne, konkursy branżowe i e-wydania tworzą obecnie zwarty, logiczny, wzajemnie uzupełniający się element nauczania i wychowania o cechach nowoczesnej edukacji alternatywnej XXI wieku - formy swoistej opozycji wobec państwowego i sformalizowanego systemu nauczania różnych stopni. Edukacja alternatywna jest sprzeciwem wobec narzuconych wartości, jedynie słusznych rozwiązań, wobec szkolno-akademickich lęków i nudy, dzisiejszej roli nauczyciela, wykładowcy i stosowanej metodyki nauczania.
In contrast to formal and especially academic schooling - recognizing in our country goals of environmental education, especially the popularization as activities of somewhat worse kind - non-formal education tends to raise real knowledge and awareness of citizens. It is to translate into possible involvement of a large number of residents in creative activities. The activities of units engaged in non-informal education is not a derivative of the budget of state institutions and local government. Currently, environmental education conducted outside the structures of secondary and higher education, in which ABRYS Communal Publisher is actively involved, it becomes increasingly important part of the civic education aimed at developing an intelligent society that accepts the principle of sustainable development, being able to evaluate the state of ecological safety and participating in decision-making processes. Magazines of ABRYS Communal Publishing, as well as business conference training, educational portals, competitions, trade and e-edition now form a compact, logical, complementary element of teaching and education about the characteristics of the XXI century modern alternative education - form of kind opposition to the state and the formal system teaching at different degrees. Alternative education is opposition to the imposed values, only correct solutions to school and academic anxiety and boredom, today role of teachers, lecturers and teaching methodology used.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony , retardacja , edukacja alternatywna , czasopisma komunalne , sustainable development , retardation , alternative education , communal magazines
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 1 (2017), s. 15–24