Edukacja informatyczna w nauczaniu początkowym – kilka obszarów potrzebnych zmian

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Musioł, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Od lat edukacja informatyczna w klasach 1–3 realizowana jest obligatoryjnie. Mimo tego wiele problemów jej dotyczących do dziś nie zostało rozwiązanych. Należą do nich m.in. brak pracowni komputerowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, niewystarczające kompetencje informatyczne wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zbyt ubogie w treści informatyczne programy nauczania i związane z nimi podręczniki, popełnianie przez nauczycieli błędów metodycznych, zwłaszcza w braku przydzielania uczniom konkretnych czynności informatycznych i w kontrolowaniu ich wykonania oraz w niewłaściwym integrowaniu i korelowaniu treści informatycznych.
For years now, information technology in grades 1 to 3 has been taught on a mandatory basis. Despite this, a number of problems related thereto still have not been solved. These include no computer laboratories adapted to the needs and capacities of pupils, insufficient IT competences among many early childhood education teachers, curricula and related course books which are quite poor in content, methodological mistakes made by teachers, in particular consisting in the lack of assigning specific activities to pupils and monitoring the completion thereof, as well as in an incorrect integration and correlating the IT content.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja informatyczna , edukacja wczesnoszkolna , information technology education , elementary education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 80–88