Expenditure and Trend in State Aid for Regional Development in the European Union in the Years 2004–2010

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Rutkiewicz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This paper discusses the issue of state aid for regional development granted in EU in 2004–2010. It provides a general overview of state aid levels and the most important objectives supported by Member States. The article consists of 5 parts including: 1) explanatory of state aid concept in the EU competition policy; 2) image of the structure and total amount of aid using empirical data in absolute and relative terms; 3) analysis of the trend in aid for horizontal and sectoral objectives; 4) insight into the structure and average amount of aid granted by Member States for regional development; 5) investigation of a number of decisions on regional development aid relating to EU countries and issued by Commission.
Artykuł przybliża problematykę pomocy publicznej udzielanej na rozwój regionalny UE w latach 2004–2010. Zawiera on omówienie ogólnego poziomu pomocy oraz przegląd najważniejszych celów finansowego wsparcia publicznego w państwach UE. Opracowanie składa się z 5 części obejmujących: 1) przedstawienie koncepcji pomocy publicznej w świetle polityki konkurencji UE; 2) charakterystykę struktury i wartości pomocy opartą na danych empirycznych w ujęciu bezwzględnym oraz jako % PKB UE-27; 3) analizę trendu pomocy ukierunkowanej na cele horyzontalne i sektorowe; 4) omówienie struktury i średniej wartości pomocy na rozwój regionalny w państwach UE; 5) badanie liczby decyzji wydanych przez Komisję, dotyczących pomocy regionalnej w poszczególnych krajach.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 82–91