The relation between income from active foreign tourism and the number of foreign visitors: a case study of the four Visegrad Countries

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Matušíková, Daniela
Šambronská, Kristína
Żegleń, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The importance of tourism primarily lies in it as an important source of revenue for the national budget. It contributes to the creation of gross domestic product, enables the creation of new jobs, and supports regional economic development. The tourism sector plays multiple roles because it significantly influences a number of other economic sectors, such as: transport, trade, and culture. Therefore, the tourism economy is perceived as a “flywheel” for local and regional economies. The present study is an analysis of foreign visitors and revenues from tourism within the Visegrad Four countries in the 2009–2015 period. The aim of the study is to describe the position of tourism in the Visegrad countries. Specifically, it focuses on the relationship between income and traffic within the Visegrad Four countries. The data obtained from official sites of the statistical authorities and the OECD were evaluated using Pearson’s correlation coefficient. There was a presumption of the existence of a dependence between the income from tourism and the number of visitors in individual countries of the Visegrad Four. On the basis of testing, the main hypothesis cannot be verified or falsified. The statistically significant relationship between the income from tourism and the number of foreign visitors was not confirmed in one of the Visegrad Four countries, namely in the Republic of Hungary. Therefore, it is significant to manage the tourism sector in a suitable way. Tourism management and tourism policy should be perceived as priority actions and initiatives by decision-makers and authorities. Suitable directions for tourism policies and strategies should be indicated and implemented by those who are responsible for tourism development in each country. Moreover, the countries of the Visegrad Four should continue to cooperate, to exchange information on legislative changes in the field of tourism in individual countries, but mainly in promoting the Visegrad Four as a unified whole.
Turystyka odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu budżetu państwa, ponieważ stanowi istotne źródło jego dochodów. Sektor turystyczny przyczynia się do PKB, stwarza nowe miejsca pracy, wspiera rozwój regionalnej gospodarki. Przemysł turystyczny pełni rolę tzw. mnożnika turystycznego, ponieważ przyczynia się do rozwoju innych sektorów gospodarczych, jak między innymi transportu, handlu czy kultury. Gospodarka turystyczna w związku z tym postrzegana jest jako „koło zamachowe” lokalnej i regionalnej gospodarki. Opracowanie przedstawia wyniki badań dotyczących ruchu turystycznego i wpływów finansowych z niego wynikających w czterech krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej w okresie 2009–2015. Celem opracowania jest przedstawienie roli turystyki w gospodarce krajów z Grupy Wyszehradzkiej, a w szczególności skupiono się na relacji ruch turystyczny – przychód. Analiza (przy użyciu wpółczynnika korelacji Pearsona) i interpretacja danych statystycznych oraz wyników badań pozwoliła na wykazanie prostej zależności między przychodami z turystyki a liczbą odwiedzających dany kraj. W trzech krajach, tj. na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce, potwierdzono występowanie takiej zależności, natomiast takie współwystępowanie nie miało miejsca na Węgrzech. W związku z powyższym, odpowiednie zarządzanie branżą turystyczną okazuje się być istotnym zagadnieniem. Zarządzanie turystyką i polityka turystyczna powinny stanowić priorytet w działaniach decydentów i przedstawicieli władz. Odpowiednie kierunki i strategie rozwoju turystyki powinny być wskazywane i wprowadzane w życie przez osoby odpowiedzialne za jej rozwój. Ponadto kraje z Grupy Wyszehradzkiej powinny kontynuować współpracę, wymianę informacji dotyczącą zmian w przepisach prawnych w zakresie turystyki w poszczególnych krajach, ale głównie współpraca ta powinna polegać na promowaniu turystyki w krajach z Grupy Wyszehradzkiej jako wspólnej destynacji turystycznej.
Opis
Słowa kluczowe
tourism , Visegrad four countries , arrivals , incomes , turystyka , cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej , przyjazdy , przychody
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 62(2)/2020, s. 294–308