Modernizacja i rozwój społeczny w perspektywie teorii socjologicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Społeczne skutki współczesnej modernizacji są wielopłaszczyznowe i znajdują odzwierciedlenie w różnych aspektach życia ludzi i tworzonych przez nich społeczeństw, a mianowicie w płaszczyźnie: społecznej, ekonomicznej, psychologicznej, politycznej i środowiskowej. Jest to zgodne z ideą rozwoju społecznego, który łączy te wyróżnione obszary. W artykule przedstawiono fazy rozwoju społeczeństwa uwzględniane w teoriach socjologicznych. Zmierzają one w kierunku rozwoju społeczeństwa modernizującego się zgodnie z duchem ery informacji. Ukazano też wpływ modernizacji na transformację społeczną. Przyjęto bowiem, że staje się ona katalizatorem zachodzących przemian społecznych.
Social results of modernisation are multidimensional and they are reflected in different aspects of human life and human societies, e.g. in the social, economic, psychological, political and environmental spheres. The fact is consistent with the idea of social development that connects the specified spheres. The phases of development of society that are considered in sociological theories are presented in the paper. They are directed at development of the society which modernises keeping up with the information age spirit. The influence of modernisation on social transformation has been shown as well. There has been assumed that the modernisation becomes a driving force for social changes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 30–39