Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym – problematyka rozkładu dochodów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Stawicka, Magdalena Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nierówności ekonomiczne są nierozerwalnym elementem rozwoju ludzkości na świecie. Występują pomiędzy krajami, wewnątrz państw, między grupami społecznymi, jak i pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności ludzkiej. Celem niniejszego artykułu była analiza stopnia zróżnicowania dochodów w krajach Unii Europejskiej na podstawie współczynnika Giniego oraz wskaźnika zróżnicowania kwintylowego dochodów. Ponadto autorka podjęła próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy istniejące nierówności społeczne zostały pogłębione czy jednak zniwelowane w wyniku pojawienia się kryzysu finansowego z roku 2007? Czy jednak to może one przyczyniły się do jego powstania? Powszechnie uważa się, że nierówności powinny być sprawiedliwe, ale co to znaczy sprawiedliwe – jaką koncepcję sprawiedliwości powinno się przyjąć, a przez to jaka wartość współczynnika Giniego jest pożądana? Dysproporcje w dystrybucji dochodów w państwach Unii Europejskiej istnieją, współczynnik Giniego waha się od 20 do 45 dla poszczególnych gospodarek, a stosunek sumy 20% dochodów osób najbogatszych do sumy 20% dochodów osób najbiedniejszych zawarty jest w przedziale od 3,5 do 8. Najniższe czy najwyższe wskaźniki osiągają zarówno gospodarki rozwinięte, jak i rozwijające się, a także te państwa, których sytuacja gospodarcza w wyniku kryzysu z 2007 roku uległa znacznemu pogorszeniu. Trudno zatem mówić o silnym wpływie kryzysu na znaczące pogorszenie się sytuacji dochodowej obywateli i powiększenie się ekonomicznego rozwarstwienia społeczeństwa państw unijnych.
Economic inequality is an inseparable element of development of the mankind. Disparities occur between states, inside states, between social groups and particular members of a society. The goal of this paper was to examine level of difference between incomes in European Union states on the basis of the Gini coefficient and the income distribution index. Moreover, the author of the paper tried to answer the question whether the existing economic disparities were subject to intensification or neutralization as a result of the financial crisis in 2007. Or, did they contribute to the crisis? It is commonly recognized that disparities should be fair but what does ‘fair’ mean – what concept of fairness should be accepted and therefore, what value of the Gini ratio is desired? Disproportions in terms of income distribution in the European Union states exist, the Gini ratio fluctuates from 20 to 45 for particular economies and relation of sum of 20% incomes of the most wealthy persons to the sum of 20% of incomes of the poorest persons fluctuates from 3,5 to 8. The highest and the lowest ratios are reached by both, developed and developing economies but also by the states whose economic situation deteriorated as an effect of the crisis dated 2007. Hence, nobody is entitled to emphasize the crisis' impact on worsened income situation of citizens and increase in economic dispersion of societies of the European Union states.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 125–135