Instytucje państwa polskiego oraz krajowe organizacje zaangażowane w ochronę i promocję Polaków na świecie na tle ich odpowiedników w innych państwach – analiza porównawcza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kuśmierczyk, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka pracy skupia się na nowoczesnych formach i kierunkach dyplomacji publicznej, analizując działania polskich placówek dyplomatycznych w Izraelu i Wielkiej Brytanii na tle ich zagranicznych odpowiedników. Ujęcie ochrony Polaków rozpatrzone zostaje na gruncie dobrego imienia, przeciwdziałania stereotypom oraz promocji kultury polskiej. Główne źródło wymienionych i omawianych na kolejnych stronach praktyk stanowi bezpośredni kontakt z przedstawicielami wspomnianych placówek dyplomatycznych. Przeprowadzona analiza pozwala nakreślić współczesne kierunki polskiej dyplomacji publicznej i porównać je z priorytetami innych państw. Artykuł ukazuje różnorodność działań podejmowanych przez poszczególne instytucje oraz stopień ich dostosowania do specyfiki konkretnego państwa.
The author of the research paper focuses on modern forms and directions of public diplomacy, analyzing select activities of Polish diplomatic establishments in Israel, Switzerland, and Great Britain against the background of their foreign counterparts. The issue of the protection of Poles is considered with regard to repute, to counteracting national stereotypes, and to promotion (popularization / dissemination) of Polish culture. The main source of the practices mentioned and discussed on the following pages is a result of direct contact with representatives of the above-mentioned embassies. The analysis conducted makes it possible to outline the contemporary directions of Polish public diplomacy and compare them with the priorities of other countries. The article shows the variety of activities undertaken by individual institutions and the extent of their adaptation to the specificity of a particular country.
Opis
Słowa kluczowe
dyplomacja publiczna , stosunki międzynarodowe , działalność ambasad , promocja Polaków za granicą , public diplomacy , international relations , activities of embassies , promotion of Poles abroad
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(19)/2021, s. 68–80