Platformy e-learningowe a kursy edukacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Molga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Od kilku lat jesteśmy świadkami ogromnego wręcz rozwoju Internetu, zarówno pod względem liczebności uczestników, jak też liczby usług przez niego oferowanych. Jedną z takich usług stały się kursy przygotowane na platformie zdalnego nauczania, w których bezpośrednią komunikację typu: nauczyciel – uczeń zastępuje komunikacja elektroniczna. Artykuł definiuje kurs edukacyjny i zawartość takiego kursu, którego podstawowymi zadaniami są: gromadzenie materiałów dydaktycznych, ich organizowanie i udostępnianie adresatom.
Since couple of years we've became witnesses of fast developing of the internet, including huge amount of participans and wide range of facilities. One of such services become prepared courses distance learning platform in which to communicate directly with the type: the teacher - student, replaces the electronic communication. Article defines an educational course and content of such a course, which is to collect the basic tasks of teaching materials, organize and share their addressees.
Opis
Słowa kluczowe
internet , nauczanie , kurs , komunikacja , e-learning , komputer , on-line , learning , course , communication , computer
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 147-153