Impact of weather conditions yield

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Michalak, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Labour productivity depends on a number of factors, starting from the most obvious – wages/ salary, to work organization and to those less often taken into consideration, such as the weather. Weather affects employees’ well-being, and thus the discharge of their duties. Depending on the time of year employees may feel more or less tired and more or less eager to take on new challenges. The emerging question is – is there an accurate way to measure the impact of weather on an employee’s yield? Are all employee weather conditions affected by weather conditions equally, or are there people more (or less) vulnerable to weather? Does it depend on gender, or does weather affect the yield of work of both genders equally? To what extent, in comparison with other factors, does weather affect on yield? Is it possible to identify the weather factor that most effects on yield? To answer the above questions, the research method research used in this study was a survey carried out on the basis of a prepared questionnaire of 314 white-collar workers in the Lodz region. From the analysis of the results of the survey it can be inferred that the weather affects the performance of employees, but not for everyone equally, some are less likely others to suffer a decline in labour yield depending on weather conditions. The weather factor having the greatest negative impact on labour yield, for both men and women, is too high a temperature.
Wydajność pracy zależy od wielu czynników, poczynając od najbardziej oczywistych, tj. wynagrodzenie, organizacja pracy i tych rzadziej branych pod uwagę, takich jak pogoda. Pogoda wpływa na dobre samopoczucie pracowników, a tym samym na jakość wykonywania ich obowiązków. W zależności od pory roku pracownicy mogą czuć się mniej lub bardziej zmęczeni i mniej lub bardziej skłonni do podejmowania nowych wyzwań. Pojawia się pytanie – czy istnieje dokładny sposób mierzenia wpływu pogody na plon pracownika? Czy warunki pogodowe mają wpływ na wydajność, czy też są grupy zawodowe bardziej lub mniej podatne na warunki pogodowe? Czy zależy to od płci, czy też pogoda wpływa na wydajność pracy obu płci w równym stopniu? W jakim stopniu, w porównaniu z innymi czynnikami, pogoda wpływa na wydajność? Czy możliwe jest określenie czynnika pogodowego, który ma największy wpływ na wydajność? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 314 pracowników umysłowych w regionie łódzkim. Z analizy wyników ankiety można wywnioskować, że pogoda wpływa na wydajność pracowników, ale nie na wszystkich jednakowo. Czynnikiem pogodowym mającym największy negatywny wpływ na wydajność pracy, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, jest zbyt wysoka temperatura.
Opis
Słowa kluczowe
labour yield factors , weather , wydajność pracy , pogoda
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 387–400