Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Krupa, Kazimierz W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Potencjalne problemy pomiaru wyników działalności firmy z wykorzystaniem EVA są zazwyczaj zdeterminowane stosowaną metodologią i wynikają z faktu, że zarówno Economic Value Added (Ekonomiczna Wartość Dodana), jak i zapisy rachunkowe są miarami okresowymi i nie zawierają informacji o przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie, jeśli w okresie bieżącym została podjęta decyzja odnośnie do generowania wartości dodanej, wartość zostanie podwyższona w wynikach EVA, a sytuacja ta zostanie zidentyfikowana w okresie wygenerowania wartości. Konsekwentnie, już w bieżącym okresie, pozytywne efekty forsite’u zostaną zaobserwowane w zmianie poziomu EVA. Ponadto, według rezultatów badań T. Słońskiego, w przeciwieństwie do klasycznego wyniku ekonomicznego, wskaźnik EVA nie wiąże kwoty zainwestowanego kapitału z przychodem z tego kapitału.
Potential problems with measuring company’s results according to EVA are usually determined by accepted methodology and stem from the fact that both Economic Value Added and accountancy records are periodical measures and thus they do not contain information on a company future activity. At the same time, if in a current period a decision has been made to generate added value, the value will be starget for the result of Economic Value Added and the issue will be identified in the period the value was generated. Consequently, already in a current period, the positive effect of forsite will be seen in the change of Economic Value Added’s level. Moreover, as T. Słoński acknowledges, unlike classical economic profit, the EVA quantificator does not connect the amount of invested capital with the yield from such capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 419–432