Tajemnica adwokacka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Milkowski, Kacper
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tajemnica adwokacka jest jednym z fundamentalnych elementów decydujących o faktycznym zapewnieniu prawa do pomocy prawnej. Pozwala na istnienie zaufania pomiędzy klientem a adwokatem, stwarzając optymalne warunki do swobodnego, nieskrępowanego przekazywania pomiędzy nimi informacji i uwag. To zaś sprawia, że adwokat – wyposażony w pełną i prawdziwą wiedzę od klienta – może w sposób najefektywniejszy udzielić pomocy w dochodzeniu ochrony jego praw i wolności na drodze sądowej lub przed innymi organami władzy publicznej. Oznacza to, że tajemnica adwokacka zwiększa efektywność pomocy prawnej, a w konsekwencji dostęp do sądu i realizacji sądowej, proceduralnej ochrony wszystkich praw i wolności. W artykule przeprowadzona została analiza znaczenia tajemnicy zawodowej adwokata w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wielokrotnie wypowiadał się on w przedmiocie ochrony tajemnicy adwokackiej jako elementu systemu ochrony praw człowieka. Trybunał umiejscawia prawo do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem w sferze gwarancji wynikających z art. 6 (prawa do sądu) oraz art. 8 (prawa do ochrony komunikacji) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
The attorney–client privilege is one of the fundamental elements that determines the actual assurance of the right to legal aid. It allows for the existence of trust between the client and the attorney, creating optimal conditions for the free and unrestricted transfer of information and comments between them. This, in turn, means that the attorney – equipped with full and true knowledge from the client, can most effectively assist in seeking protection of his rights and freedoms in court or before other public authorities. This means that attorney–client privilege increases the effectiveness of legal assistance and, consequently, access to court and enforcement of judicial procedures for the protection of all rights and freedoms. The article analyzes the significance of the attorney–client privilege in the context of the jurisprudence of the European Court of Human Rights. The ECtHR has repeatedly ruled on the protection of the attorney–client privilege as part of the human rights protection system. The Tribunal places the right to keep secret the information provided between the client and the lawyer in the sphere of guarantees arising from Article 6 (right to court) and Article 8 (right to protect communication) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica adwokacka , Europejski Trybunał Praw Człowieka , Europejska konwencja praw człowieka , prawa człowieka , adwokat , attorney–client privilege , European Court of Human Rights , The European Convention on Human Rights , human rights , attorney
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 367–376