Hospodářská politika a dlouhodobý růst

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Paulík, Tibor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stať se zbývá problematikou vztahu hospodářské politiky a dlouhodobého růstu. Zaměřuje se zejména na vliv monetární a fiskální politiky na stabilitu ekonomiky a na dlouhodobý růst. V oblasti monetární politiky poukazuje na vliv inflace na stabilitu a na dlouhodobý růst a na otázky cílování inflace. U fiskální politiky poukazuje na vliv daní a vládních výdajů na dlouhodobý růst a naznačuje některé problémy v této oblasti vyplývající z liberálního přístupu k tvorbě a realizaci hospodářské politiky.
The paper has explained the problems concerning the relation between the economic policy and long-term growth. It focuses on the influence of both monetary and fiscal policy on the stability of economy and long-term growth. As far as the monetary policy is concerned, the paper refers to the influence of inflation on the stability and long-term growth. In the field of fiscal policy, the author shows the influence of taxes and government expenses on the long-term growth, and reveals some problems deriving from the liberal approach to the economic policy creation and its realization.
W opracowaniu wyjaśnia się problemy dotyczące realcji pomiędzy polityką gospodarczą a długoterminowym wzrostem. Skoncentrowano się na wpływie polityki monetarnej i fiskalnej na stabilność gospodarki i długoterminowy wzrost. W odniesieniu do polityki monetarnej poruszane są kwestie oddziaływania inflacji na stabilność i długoterminowy wzrost. W obszarze polityki fiskalnej, autor ukazuje wpływ opodatkowania i wydatków rządowych na długoterminowy wzrost i zwraca uwagę na problemy związane z liberalnym podejściem do tworzenia polityki gospodarczej i jej realizacji.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 135-145