Wykorzystanie narzędzi do monitoringu internetu w badaniach informacji na temat wojny w Ukrainie na przykładzie działania aplikacji Brand24

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Krysiński, Przemysław
Kowalska-Chrzanowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Monitoring internetu zazwyczaj stosowany jest w branży marketingowej, by chronić reputację, wzmocnić wizerunek marki lub zwiększyć sprzedaż danego produktu. Pozwala optymalizować strategię promocyjną, a przede wszystkim ułatwia jej dopasowanie do potrzeb klientów. Proces analizy informacji pojawiających się w przestrzeni cyfrowej coraz częściej jest wspierany przy pomocy aplikacji, za pomocą których możliwe jest automatyczne śledzenie wzmianek dotyczących określonej marki, tematu, wydarzenia itp. Tego typu narzędzia (ich subiektywny wybór został zaprezentowany w niniejszym artykule) mogą być także wykorzystywane w innych obszarach. Aby to udowodnić, szczegółowo opisano działanie aplikacji Brand24, która posłużyła do monitorowania wzmianek na temat Rosji i Ukrainy, ukazujących się w internecie od 17 stycznia 2022 r. do 17 stycznia 2023 r. w związku z wybuchem wojny. Głównym celem artykułu było ilościowe przebadanie wybranych zasobów internetu pod kątem wpisów dotyczących konfliktu. W badanym okresie zidentyfikowano blisko 14 mln komunikatów, których ręczna weryfikacja byłaby po prostu niemożliwa. Zastosowane w aplikacji rozwiązania okazały się szczególnie pomocne w procesie weryfikacji nieprawdziwych informacji dotyczących wojny Rosji z Ukrainą, przyczyniając się do wyeliminowania dużej części z nich z przestrzeni cyfrowej.
Internet monitoring is usually used in the marketing industry to protect the reputation, strengthen the brand image or increase the sales of a given product. Allows you to optimize your promotional strategy, and above all, it facilitates its adaptation to the needs of customers. The process of analyzing emerging information in the digital space, it is increasingly supported by applications with which it is possible to automatically track mentions of a specific brand, topic, event, etc. Such tools (their subjective selection has been presented in this article) can also be used in other areas. To prove this, the operation of the Brand24 application, which was used to monitor mentions of Russia and Ukraine, appearing on the Internet from January 17, 2022 to January 17, 2023 in connection with the outbreak of war, was described in detail. The main purpose of the article was to quantitatively examine selected Internet resources in terms of entries regarding the conflict. In the analyzed period, nearly 14 million messages were identified, the manual verification of which would be simply impossible. The solutions used in the application turned out to be particularly helpful in the process of verifying false information about the war between Russia and Ukraine, contributing to the elimination of a large part of it from the digital space.
Opis
Słowa kluczowe
monitoring internetu , fact-checking , Brand24 , dezinformacja , fake news , propaganda wojenna , konflikt zbrojny w Ukrainie , internet monitoring , Brand24 disinformation , war propaganda , armed conflict in Ukraine
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 148-165