Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. dr. hab. Andrzeja Garbarza, prof. UR

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Matyskiewicz, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR (1953–2022) to postać związana szczególnie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Współpracował z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wcześniej Akademią Teologii Katolickiej), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (wcześnie Papieską Akademią Teologiczną), Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku. Pracował w diecezji przemyskiej i rzeszowskiej. Najdłużej był związany z diecezją rzeszowską, w której był długoletnim dyrektorem Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Jego życie i działalność zawarto w trzech rozdziałach – biografia naukowa, działalność dydaktyczno-organizacyjna i działalność naukowa. Sporządzono również bibliografię chronologiczną Jego prac naukowych.
Fr. Ph.D. prof. UR Andrzej Garbarz (1953–2022) is a figure closely associated with the University of Rzeszów and many research centers in Poland and abroad. He cooperated with the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (formerly the Academy of Catholic Theology), the Catholic University of Lublin in Lublin, the Pontifical University of John Paul II in Kraków (formerly the Pontifical Academy of Theology), the University of Information Technology and Management in Rzeszów and the State Higher Vocational School in Sanok. He worked in the Przemyśl and Rzeszów dioceses. He was associated with the Rzeszów diocese for the longest time, where he was the long-time director of the Theological and Pastoral Institute. Saint Józef Sebastian Pelczar. His life and activities are included in three chapters – scientific biography, teaching and organizational activities and scientific activities. A chronological bibliography of his scientific works was also prepared.
Opis
Słowa kluczowe
ks. dr hab. Andrzej Garbarz , prof. UR – życie i działalność , instytucje naukowe , prace naukowe , Fr. Ph.D. prof. UR Andrzej Garbarz – life and activities , scientific institutions , scientific works
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 13-32