‘Capital’ Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Valente, Riccardo
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In present article both different theoretical approaches to linkages between income distribution, capital accumulation and economic growth and an introductory analysis of those variables evolution during 20th and 21st century in main market economies were presented. In first section „mainstream” approach to income distribution and capital accumulation was analysed, pointing out that according to this school of thought a positive linkage between high income inequalities, high capital accumulation and high economic growth can be expected to exist. Second section considered heterodox arguments contesting various „mainstream” arguments based on the role of capital (or investment and saving) supply and demand functions. It was, then, pointed out that, in an integrated Keynesain-Classical approach, rather a positive linkage between low income inequalities, high capital accumulation and high economic growth can be expected to exist. Third section presented data about income inequalities, capital accumulation and economic growth evolution in France, Germany, United Kingdom and United States in the period 1900–2010. Basing on data it was possible to point out that low income inequalities registered in the 1950–1979 period were paralleled by high capital accumulation and economic growth. Higher income inequalities registered in the 1900–1949 and 1980–2010 periods coupled, instead, with lower capital accumulation and economic growth. Heterodox authors’ reasoning was, then, argued to be more in line with 20th and 21st century experience. In the conclusions, integrated inquiry of income distribution, capital accumulation and economic growth linkages and parallel evolution was, thus, argued to be a very fruitful and particularly open to debate field for future researches.
W opracowaniu przedstawiono zarówno różne podejścia teoretyczne dotyczące powiązania pomiędzy podziałem dochodu, akumulacją kapitału i wzrostem gospodarczym, jak i wstępną analizę danych dotyczących ewolucji tych zmiennych w ciągu XX i XXI wieku w najistotniejszych gospodarkach rynkowych. W pierwszej części przeanalizowano podejście głównego nurtu do podziału dochodu i akumulacji kapitału. Podkreślono, iż zgodnie z tą szkołą myśli istnieje pozytywne powiązanie pomiędzy wysokimi nierównościami dochodowymi, wysoką akumulacją kapitału a wzrostem gospodarczym. W drugiej części artykułu wzięte pod uwagę zostały heterodoksyjne argumenty, które kwestionują różne założenia głównego nurtu oparte na roli funkcji popytu i podaży kapitału (lub inwestycji i oszczędności). Zauważono, iż, zgodnie ze zintegrowanym podejściem Keynesowsko-Klasycznym, jest możliwe istnienie pozytywnego powiązania pomiędzy niskimi nierównościami dochodowymi, wysoką akumulacją kapitału i wysokim wzrostem gospodarczym. W trzeciej części opracowania przedstawiono dane dotyczące ewolucji nierówności dochodowych, akumulacji kapitału i wzrostu gospodarczego we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych w okresie 1900–2010. Na podstawie danych możliwe było podkreślenie faktu, że niskim nierównościom dochodowym, występującym w okresie 1950–1979, towarzyszyły wysoka akumulacja kapitału i wysoki wzrost gospodarczy. Wyższe nierówności dochodowe występujące w okresach 1900–1949 i 1980–2010 wiązały się natomiast z niższą akumulacją i niższym wzrostem gospodarczym. Stwierdzono zatem, że rozumowanie autorów heterodoksyjnych było bardziej zgodne z doświadczeniem XX i XXI wieku. W konkluzjach stwierdzono, że prowadzenie zintegrowanej analizy, zarówno powiązania pomiędzy podziałem dochodu, akumulacją kapitału i wzrostem gospodarczym, jak i równoległej ewolucji tych zmiennych jest polem dla dalszych badań, które mogą okazać się szczególnie owocne i otwarte dla debaty.
Opis
Słowa kluczowe
income distribution , capital accumulation , economic growth , Keynesian theory , Sraffian theory , podział dochodu , akumulacja kapitału , wzrost gospodarczy , teoria Keynesowska , teoria Sraffiańska
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 148–179