Wybrane elementy sztuki w południowo-wschodnich powiatach województwa podkarpackiego. Analiza socjologiczna

Abstrakt
W pracy doktorskiej opisuję współczesną bieszczadzką kulturę materialną, którą kształtują lokalni artyści poprzez prowadzenie artystycznej działalności zarobkowej. Kultura ta przyjmuje wyjątkową, hybrydową formę, ponieważ powstaje w skutek łączenia składników kultur ludowych ludności bojkowskiej, łemkowskiej i ukraińskiej, wysiedlonej z terenów południowo-wschodniej Polski w latach 19441946 i w 1947 roku z elementami kultur, wniesionych przez polską ludność napływową, która osiedlała się w Bieszczadach od lat pięćdziesiątych XX wieku. Interesująca mnie problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z pogranicza socjologii jakościowej i analizy kulturowej. W pracy doktorskiej postępuję zgodnie z wybraną socjologiczną perspektywą badań nad kulturą. Dysertacja składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym charakteryzuję obszar badań, tj. powiaty bieszczadzki, leski i sanocki pod względem społecznym, historycznym i kulturowym. W rozdziale drugim opisuję podstawy teoretyczne i narzędzia metodologiczne, właściwe dla badań jakościowych. W rozdziale trzecim przedstawiam analizę materiału badawczego oraz wynikające z niego wnioski. Istotnym elementem rozdziału trzeciego są wypowiedzi uczestników badania, które cytuję z przeprowadzonych wywiadów, a także zdjęcia, wykonane podczas badań terenowych.
In the dissertation I describe the Bieszczady contemporary material culture, which is shaped by local artists by conducting artistic gainful activity. This culture takes a unique, hybrid form, as is formed as a result of combining the ingredients of folk cultures of the population Boyko, Lemko and Ukrainian displaced from the area of south-eastern Polish in the years 19441946 and 1947 elements of cultures brought by Polish immigrant population, which settled in the Bieszczady since the fifties of the twentieth century. Interesting to me research problems include questions of borderline qualitative sociology and cultural analysis. In the dissertation I follow the selected sociological perspective of cultural research. The dissertation consists of three chapters. The first chapter is characterized area of research, i.e. counties bieszczadzki, leski i sanocki in terms of social, historical and cultural. In the second chapter I describe the theoretical basis and methodological tools appropriate to qualitative research. In the third chapter I present an analysis of the research material and the resulting conclusions. An important element of the third chapter are the statements of participants, which I quote from interviews, as well as photos, taken during fieldwork
Opis
Słowa kluczowe
Artysta , rękodzieło , Bieszczady , kultura hybrydowa , Artist , handicraft , hybrid culture
Cytowanie