Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu dowodzi, że rozwój zintegrowany wymaga konsekwentnie holistycznego podejścia i odejścia od indywidualistycznej kreatywności, która nie respektuje sprzężeń między sferami bytu ludzkiego. W warunkach kryzysu szczególnego znaczenia nabiera modernizacja sektorów biznesu i publicznego oraz upowszechnianie innowacji redukujących koszty, opartych na technologiach informatyczno-komunikacyjnych. Wobec tych procesów postuluje uwzględnienie strukturalnych i wynikających z właściwości reguł kapitalizmu globalnego zagrożeń rozwojowych. Dla przezwyciężenia zagrożeń kryzysowych w odniesieniu do Polski w ramach pakietu antykryzysowego postuluje: ograniczanie asymetryczności konkurencji i informacji, modernizację refleksyjną kapitału ludzkiego, wspomaganie finansowania ekspansji modernizacji technologicznej funduszami strukturalnymi UE i za pomocą reform fiskalnych.
Author of the paper proves that in the condition of crisis, the modernization of business and public sectors, and spreading the innovation reducing the costs based on information and communication technologies (ICT) are of great importance. Consequent holistic approach to the sustainable development requires to resign the individual creativity, which does not respect interdependence between spheres of human existence. In research of e-economy within the integrated development it is suggested to consider the structural threats and those, which rise from the global capitalism. In regards to limit those threats I suggest the anti-crisis reforms, which aim at: limiting the competition and information asymmetry, reflexive modernization of human capital, financial supporting of the e-economy expansion in frames of EU-funds and fiscal reforms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 88–104