Analiza strukturalno-językowa wybranych portali internetowych. Studium porównawcze

Abstrakt
W pracy pt. Analiza strukturalno-językowa wybranych portali internetowych. Studium porównawcze przedmiotem mojej refleksji czynię trzy wybrane polskie portale internetowe. Są to wortale: Pudelek.pl, PCLab.pl i Gotujmy.pl, interesujące zarówno pod względem strukturalnym, jak i językowym. Prezentacja wymienionych stron internetowych, prowadzonych przez różnych wydawców, umożliwia interesujące badania porównawcze. Niniejsza dysertacja składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy początkowe rozdziały to wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne, a cztery kolejne stanowią dział badawczy. Rozdział pierwszy obejmuje charakterystykę internetu. W drugim opisuję podstawowe struktury komunikacji językowej oraz komunikowania masowego, które stanowią istotny element w zrozumieniu przeobrażeo w internetowych sposobach komunikowania. W trzecim rozdziale odnoszę się do podstawowych założeo genologicznej perspektywy badawczej. Podstawę materiałową stanowią portale internetowe – prymarny gatunek internetowy, stąd w kolejnych częściach precyzuję również jego definicję. Wortal jest zatem heterogenicznym gatunkiem internetowym, który uznaję za gatunek w formie kolekcji. Dwa kolejne rozdziały – czwarty i piaty, dotyczą wykładników strukturalnych, natomiast szósty i siódmy aspektu stylistycznego. Niniejsza rozprawa doktorska stanowi fragment dyskursu internetowego, będącego istotnym elementem współczesnego języka polskiego. Polszczyzna XXI wieku jest pod wpływem mody językowej, zapożyczeo obcojęzycznych i innych stylów funkcjonalnych, szczególnie odmiany potocznej.
The subject of the thesis Structural and linguistic analysis of selected Internet portals. Comparative study was to conduct a research on three selected Polish Internet portals. These are the following vortals: Pudelek.pl, PCLab.pl and Gotujmy.pl which are interesting not only in structural but also linguistic terms. The presentation of the mentioned websites, run by various authors, enables inspiring comparative research. This dissertation consists of seven chapters. The first three are a theoretical and methodological introduction and the following four chapters are the research part. The first chapter covers the Internet characteristics. In the secon chapter I describe the fundamental structures of language and mass communication, which constitute an essential part of understanding the transformation in online means of communication. In the third chapter I refer to the fundamental assumptions of genological research perspective. Web portals are the material base - a primary Internet genre. Hence, in the following chapters I also specify its definition. A vortal is therefore a heterogenous Internet genre which I consider as a genre in the form of collection. The next two chapters - the fourth and the fifth deal with structural components, while the sixth and the seventh relate to stylistic aspect. To sum up, this dissertation is a part of Internet discourse, being an essential element of contemporary Polish language. The Polish language of the 21st century is influenced by language fashion, foreing language borrowings and other functional styles, especially of colloquial variation.
Opis
Promotor: dr hab. Grażyna Filip, prof. UR - 330 s.
Słowa kluczowe
netlog , media , genologia lingwistyczna , portal internetowy , Internet portal , linguistic genology
Cytowanie