Regionalny kontekst procesów globalizacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Tuziak, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kwestia regionalnego wymiaru procesów globalizacji została uwzględniona w: badanie. Przedstawiono zmianę sytuacji kraju i rozważanego regionu jako układ terytorialny o zasadniczym znaczeniu w wielowymiarowym procesie globalizacji. Zakres, intensywność i komplementarność globalnego i regionalnego wymiaru współczesności makrotransformacje, które wyznaczają kierunek i charakter współczesnego rozwoju zostały opisane w badaniu. Scharakteryzowano również inicjatywę tworzenia regionalnych strategia na rzecz innowacji jako ważny element regionalnej polityki rozwoju UE oraz innowacyjność w warunkach narastającej konkurencji globalnej.
The issue of regional dimension of the globalisation processes was considered in the study. There was presented the change in situation of the country and a region considered as territorial system of essential importance in multidimensional process of globalisation. The range, intensity and complementarity of global and regional dimension of modern macro-transformation that point out the direction and character of modern development were described in the study. There was also characterised the initiative of creating regional strategy for innovation as an important element of regional EU policy for development and innovation in the conditions of strengthening global competition.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 137-147