Wojna na Ukrainie 2014 roku – retrospekcja wybranych aspektów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Lewicki, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pierwszej części artykułu autor w sposób syntetyczny przedstawia etymologię pojęcia wojna hybrydowa, a także jej pochodne. Skrótowo charakteryzuje teorię wojny hybrydowej według poglądów teoretyków amerykańskich oraz z krajów bałtyckich. W kolejnych częściach przedstawia rosyjskie poglądy na prowadzenie wojny hybrydowej, a także wybrane aspekty jej praktycznego zastosowania z wykorzystaniem szerokiego spektrum uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, militarnych i politycznych. W konkluzji w syntetycznym ujęciu identyfikuje specyfikę przyszłych wojen w konfrontacji z wojną roku 2022.
In the first part of the article, the author presents in a synthetic way the etymology of the concept of hybrid war, as well as its derivatives. It briefly describes the theory of hybrid war according to the views of American and Baltic theorists. In the following parts, he presents Russian views on waging a hybrid war, as well as selected aspects of its practical application with the use of a wide range of economic, social, military and political conditions. In conclusion, in a synthetic approach, it identifies the specificity of future wars in the confrontation with the war of 2022.
Opis
Słowa kluczowe
wojna hybrydowa , wojna na Ukrainie 2014 , rosyjska wojna hybrydowa , operacja na Krymie , „zielone ludziki” , przyszły konflikt na Ukrainie , hybrid war , war in Ukraine 2014 , Russian hybrid war , operation in Crimea , green men , future conflict in Ukraine
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(20)/2022, s. 108–121