Wpływ zanieczyszczenia światłem na entomofaunę

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Czerniakowski, Zbigniew W.
Olbrycht, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Dynamiczny rozwój obszarów zurbanizowanych i coraz intensywniejsze ich naświetlenie, powodujące zanieczyszczenie światłem (light pollution), może mieć daleko idący wpływ na wiele organizmów żywych. Jak wykazały przeprowadzone obserwacje zanieczyszczenie środowiska sztucznym światłem może mieć wpływ nie tylko na naturalne reakcje owadów na światło – fototropizm i fotoperiodyzm, ale także w konsekwencji na zaburzenie ich występowania w środowisku naturalnym. Szczególnie groźne może być to w przypadku gatunków o bardzo wysokiej specjalizacji pokarmowej, które w środowisku zurbanizowanym nie znajdą warunków do swego rozwoju.
The dynamic development of urbanized areas and the increasing intensity of their exposure to light pollution may have far-reaching effects on many living organisms. Observations have shown that environmental pollution by artificial light can affect not only the natural reactions of insects to light – phototropism and photoperiodism, but also as a consequence to the disturbance of their occurrence in the natural habitat. It may be dangerous for the species with very high food specialization, that will not find conditions for their development in the urban environment.
Opis
Słowa kluczowe
zanieczyszczenie światłem , owady nocne , zakłócenie migracji , light pollution , night insects , disturbance of migration
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 9–13