Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Fliszkiewicz, Zuzanna Kaja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematem artykułu jest skuteczność złożonego przez furiosus oświadczenia woli oraz współczesne podejście do tej instytucji prawnej sądów cywilnych i administracyjnych. Celem opracowania jest porównanie współczesnego pojmowania terminu furiosus z jego rozumieniem wynikającym z opracowań rzymskich prawników. Artykuł ukazuje także powiązanie instytucji współczesnego prawa cywilnego z rzymską kulturą prawną. Podstawowym wnioskiem wynikającym z treści artykułu jest szerszy zakres znaczeniowy pojęcia furiosus używanego we współczesnym orzecznictwie w porównaniu do rozumienia tej instytucji w prawie rzymskim.
The subject of the article is the effectiveness of the furiosus declaration of will and the contemporary approach to this legal institution of civil and administrative courts. The aim of the article is to compare the contemporary understanding of the term furiosus with its understanding resulting from the works of Roman jurists. The article also shows the connection between the institutions of modern civil law and Roman legal culture. The basic conclusion, resulting from the scope of the article's content, is a wider range of meaning of the term furiosus used in modern jurisprudence in comparison with the understanding of this institution in Roman law.
Opis
Słowa kluczowe
prawo rzymskie , art. 82 k.c. , wady oświadczenia woli , ubezwłasnowolnienie , Roman law , Article 82 of the Civil Code , defects in declaration of will , incapacitation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 69–82