Nierówności ekonomiczne w Polsce w 2005 roku. Ujęcie obiektywne i subiektywne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Ulman, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Spójność społeczna – w rozumieniu Rady Europy – to posiadana przez społeczeństwo zdolność zapewnienia dobrobytu wszystkim członkom tego społeczeństwa, minimalizowania nierówności między nimi, a także unikanie polaryzacji. Jak można zauważyć, spójność społeczna nierozerwalnie związana jest z problemem nierówności społecznych, a w węższym podejściu – nierówności ekonomicznych. Celem pracy jest analiza kształtowania się nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie w 2005 roku od strony ich obiektywnego poziomu obserwowanego na podstawie danych statystycznych dotyczących rzeczywistego poziomu dochodów społeczeństwa oraz od strony subiektywnej. W tym drugim podejściu określono poziom badanych nierówności na podstawie deklarowanego poziomu dochodu. Potwierdziła się hipoteza, że obiektywny i subiektywny poziom nierówności nie jest tożsamy oraz, że różnica między tymi poziomami nie jest stała w przypadku poszczególnych zbiorowości. Empiryczna część artykułu została opracowana na podstawie danych z budżetów gospodarstw domowych z GUS-u oraz danych z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego.
Social cohesion is defined by the European Council as an ability of the society to guarantee all members of the society wellbeing, minimization of inequality between them, and to avoid the polarization. It is clear that social cohesion is inextricably linked with the problem of the social inequality and in the narrower sense of the word – economic inequality. The aim of the work is to analyze the level of the economic inequality in the Polish society in 2005. There were used two approaches to analyze: objective and subjective. The calculation of the level of economic inequalities was based on the real incomes of society in the former approach and, in the later, on the self-declared level of income. The hypothesis was maintained that the objective and subjective level of inequality is not the same and that the difference between those levels is not constant in the case of different group of the society. The empirical part of the work was based on the data drawn from Central Statistical Office and Polish General Social Survey.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 167-178