Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Jędrzejczyk, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wdrażanie menadżerskich metod zarządzania finansami lokalnymi, do których niewątpliwie zaliczyć należy wieloletnią prognozę finansową jest odpowiedzią na potrzebę skuteczniejszego oddziaływania, na funkcjonowanie budżetów samorządowych w szczególności wobec rosnącego deficytu i zadłużenia sektora government. Celem artykułu jest rozważenie koncepcji wieloletniej prognozy finansowej w aspekcie jej przydatności dla racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania, negatywnym zjawiskom zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wieloletnia prognoza finansowa opracowana według metodyki określonej w ustawie o finansach publicznych stwarza możliwość – jak się wydaje – racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasowym. Ponadto umożliwia ona analizę potencjału inwestycyjnego oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Obserwacja wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do wprowadzonego począwszy od roku 2014 indywidualnego wskaźnika zadłużenia, pozwala ponadto na szacowanie ich deficytu i długu w sposób umożliwiający zachowanie ustawowych limitów zadłużenia oraz wpływu przyszłych deficytów i długu publicznego tego sektora na deficyt i dług całego sektora finansów publicznych.
Implementing managerial methods of local finances management to which a long-term financial prognosis should be included is an answer to a need for more effective influence on local budgets, especially with increasing deficit and indebtness of government sector. A purpose of the article is to consider a concept of the local government multi-year finances in aspect of usefulness for rationalization of local government budget and in range of counteraction a phenomenon of running into debts of local governments. The local government multi-year financial prognosis according to methodic stated in the Polish act of public finance creates a capability to preparerational forecasting of local government’s finances in longer time horizon. Besides, it enables analysis of investment potential and estimation of getting into and paying off debt related with it. Observation of the long-term financial prognosis of local governments in reference to an individual index of net debt introduced in 2014 allows to estimate their deficit and public debt is such a way that it maintains within limits of debt stated by the legislation and to estimate the influence of future deficits and public debt of the sector on deficit and public debt of the whole public finance.
Opis
Słowa kluczowe
wieloletnia prognoza finansowa , deficyt samorządowy , dług publiczny , deficyt , multiyear financial prognosis , local government deficit , debt , deficit
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 96–105