Ewolucja katalogu czynności z zakresu ochrony prawnej wykonywanych przez referendarzy sądowych – uwagi na tle nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – prawo upadłościowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Zieliński, Hubert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zmian wprowadzonych uchwalonymi w 2019 r. nowelizacjami k.p.c. oraz ustawy – Prawa upadłościowe na tle historycznej ewolucji zawodu referendarza sądowego oraz orzecznictwa Trybunały Konstytucyjnego. Podkreśla on, że nowe regulacje, mające na celu przede wszystkim częściowe odciążenie od pracy sędziów, mogą budzić jednocześnie wątpliwości natury konstytucyjnej. W stosunku do części nowych kompetencji referendarzy istnieje bowiem ryzyko, że zostaną one uznane za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, które zgodnie z Konstytucją RP należy do wyłącznych kompetencji niezawisłego sądu. W treści artykułu wskazano także, jakie inne, niebudzące zastrzeżeń konstytucyjnych, kompetencje sądów mogą potencjalnie zostać przekazane do wykonywania referendarzom sądowym w przyszłości.
The article aims to present the latest changes in the Code of Civil Procedure and the Bank-ruptcy Law on the background of historical evolution of judicial clerk profession and Constitutional Tribunal case law. It emphasizes that the part of new regulations, which were meant to reduce the amount of work for the judges, can be incompatible with Constitution. There is a risk that part of these changes can be treated as an administration of justice, which, according to Constitution is reserved to independent judges. In the article it is also mentioned, which other court activities can be done by judicial clerks without the doubts about the constitutional guarantees in the future.
Opis
Słowa kluczowe
referendarz sądowy , nakaz zapłaty , sędzia-komisarz , wymiar sprawiedliwości , ochrona prawna , judicial clerk , order for payment , judge commissioner , administration of justice , legal protection
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 310–323