Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Czerski, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowana została tematyka zjawiska manipulacji informacją. Na wstępie dokonana została charakterystyka pojęcia „informacja” oraz jej miejsce w katalogu dóbr publicznych. W drugiej części scharakteryzowano termin „manipulacja informacją”, a punktem wyjścia do tego było pojęcie „manipulacja”. Przedstawiono również charakterystykę analizowanego zjawiska przedstawiając różne klasyfikacje manipulacji w mediach. Na zakończenie zaprezentowane zostało kilka przykładów manipulacji, jak również sposoby przeciwdziałania im.
The article presents the phenomenon of information manipulation. At the beginning, a description of the concept of information and its place in the catalogue of public goods was made. In the second part, the term information manipulation was characterized, and the starting point for this was the concept of manipulation. The characteristics of the analyzed phenomenon are also presented, describing various classifications of manipulation in the media. At the end, several examples of manipulation were presented, as well as ways of counteracting them.
Opis
Słowa kluczowe
manipulacja informacją , społeczeństwo informacyjne , dobra publiczne , informacja , manipulation of information , information society , public good , information
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 55–65