The Semantic Frame of The Royal Funeral

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Uberman, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Any form of life ends in death. Human death is a difficult moment for an individual’s family. Various cultures observe diverse rituals and traditions connected with the end of life and perform different burial rites. Memorial services assume a range of forms depending on the culture and religious tradition an individual was brought up in and followed throughout their life. However, memorial ceremonies are also diversified within a given culture. The funeral of a monarch is much more complex as compared to this of any of his/her subject’s. The death of the British Monarch, Queen Elizabeth II, in September 2022 was followed by a period of mourning and state funeral. The analysis in the present paper focuses on the semantic frame of the royal funeral. The methodological framework adopted for the discussion is the cognitive linguistic one, focusing on cognitive-linguistic models such as frames and scripts, exemplified here by the frame of the ROYAL FUNERAL and the [ROYAL FUNERAL] script. Both of the presented models contain unique elements that are not to be found in other contexts. The components of frame and script which are specific to this event are highlighted. The data for the detailed description of the frame are gathered from the online news reports provided by the British Broadcasting Corporation. The study shows how different the discussed model is from the standard description of the frame of FUNERAL and the [FUNERAL] script respectively. Also, many of its elements are culture-specific.
Każda forma życia kończy się śmiercią. Śmierć człowieka jest trudnym momentem dla członków rodziny. Różne kultury przestrzegają zróżnicowanych rytuałówi tradycji związanych z końcem życia i obchodzą specyficzne obrzędy pogrzebowe. Przyjmują one formy zróżnicowane pod względem tradycji kulturowych i religijnych, w jakich dana osoba była wychowana i jakich przestrzegała w trakcie swego życia. Jednakże ceremonie pogrzebowe są także różnorodne w obrębie danej kultury. Pogrzeb monarchy jest o wiele bardziej złożony w porównaniu do ceremonii pogrzebowych jej/jego poddanych. Po śmierci brytyjskiej monarchini, królowej Elżbiety II, we wrześniu 2022 roku nastąpił okres żałoby i królewski pogrzeb. Analiza w niniejszym artykule koncentruje się na semantycznej ramie pogrzebu królewskiego. Przyjęta w dyskusji podstawa metodologiczna jest oparta na założeniach językoznawstwa kognitywnego, z akcentem na modele kognitywne, takie jak ramy i skrypty, zaprezentowane tutaj przez ramę KRÓLEWSKI POGRZEB oraz skrypt [KRÓLEWSKI POGRZEB]. Obydwa przedstawione modele zawierają unikatowe elementy, których nie można odnaleźć w innych kontekstach. Elementy charakterystyczne dla opisywanych ramy i skryptu zostały zaakcentowane w analizie. Dane wykorzystane dla szczegółowego opisu zgromadzono z serwisu widomości British Broadcasting Corporation dostępnych online. Analiza materiału badawczego wskazuje różnice pomiędzy opisywanymi modelami a standardowymi opisami ramy POGRZEB i skryptu [POGRZEB]. Wiele ze wspomnianych elementów charakterystycznych omawianych modeli ma uwarunkowania kulturowe.
Opis
Słowa kluczowe
cognitive models , semantic frames , Queen Elizabeth II , the frame of ROYAL FUNERAL , the [ROYAL FUNERAL] script , modele kognitywne , ramy semantyczne , Królowa Elżbieta II , rama KRÓLEWSKI POGRZEB , skrypt [KRÓLEWSKI POGRZEB]
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 256-269