Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Świadek, Arkadiusz
Płonka, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy współpraca w zakresie wymiany wiedzy staje się jednym z najważniejszych czynników w walce o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest wykazanie roli współpracy jako jednego z kluczowych czynników decydujących o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. W artykule wyjaśniono pojęcia konkurencyjności, innowacyjności i kooperacji, dokonując jednocześnie podziału biorąc pod uwagę różne kryteria. Przedstawiono istotę struktur sieciowych i klastrowych. Po wyjaśnieniu tych kluczowych dla niniejszego opracowania pojęć na zakończenie opisano znaczenie kooperacji dla kształtowania poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Artykuł podejmuje problematykę istoty i znaczenia kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Wskazuje, jak transformacja gospodarki i zmiany uwarunkowań globalnego rynku, doprowadziły w ostatnich latach do stwierdzenia, że jednym z kluczowych czynników na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest właśnie ich wzajemna współpraca, która jest wyznacznikiem rynkowej pozycji podmiotów, a dodatkowo warunkuje możliwość odniesienia sukcesu w rywalizacji rynkowej i znacząco wpływa na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa.
In economy based on the knowledge, cooperation within the exchange of the knowledge becomes one of the most important factors in a fight for gaining an advantage. The purpose of the article is to demonstrate the role of cooperation as one of the most significant factors determining the competitive position of the enterprises. In the article, the concepts of competitiveness, innovation and cooperation are explained. At the same time, collaboration is divided, taking into account various criteria. The article presents the essence of network and cluster structures. After explaining these key, for this study, terms, the final part of the article describes the meaning of cooperation for creating the level of competitiveness and innovation of the companies. The article deals with the issues of the essence and meaning of cooperation between enterprises and, between them and institutions connected with business, in building competitiveness and innovation of the enterprises. It shows that in recent years the transformation of the economy and the changes in global market conditions have led to a thought that one of the key factors in improving innovation and competitiveness of the enterprises is their mutual cooperation, which is a measure of the market position of the entities. Additionally, collaboration determines the possibility of succeeding in a market competition and considerably influences the level of innovation of the company.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 301–319