Mieczysław Jagoszewski – życie i twórczość

Abstrakt
Niniejsza rozprawa doktorska jest pierwszą monografią Mieczysława Jagoszewskiego (1897–1987) – dziennikarza, pisarza, poety i krytyka, a także żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych oraz zasłużonego dla Łodzi społecznika. Przyjęty układ pracy obejmuje pięć głównych części, poświęconych kolejno: biografii literata, jego utworom poetyckim, prozie (osobno nowelistyce i powieściom odcinkowym) oraz twórczości prasowej – od teatraliów, poprzez recenzje wydarzeń kulturalnych, aż do korespondencji oraz reportaży. Zaproponowana w dysertacji formuła monograficzna „życie i twórczość” zakłada podwójny cel. Po pierwsze, jest próbą sformułowania całościowej charakterystyki literackiego dorobku Jagoszewskiego, kojarzonego dotąd prawie wyłącznie z wydawaną pod pseudonimami poezją obsceniczną. Po drugie, zmierza do profesjonalnej rekonstrukcji biografii pisarza, kształtowanej do niedawna w oderwaniu od genealogii i faktografii jedynie poprzez anegdoty i często zniekształcone wspomnienia. Zastosowana w rozprawie koncepcja wpisuje się jednocześnie w nurt popularyzacji badań nad twórcami zapomnianymi i mało znanymi oraz studiów biograficznych w ich szerokim rozumieniu.
This doctoral dissertation is the first monograph on Mieczysław Jagoszewski (1897–1987) – a journalist, writer, poet and critic, as well as a soldier of the Russo-Polish war, a prisoner of German concentration camps and a distinguished social activist for Łódź. The adopted arrangement of the work includes five main parts, dedicated to: the biography of the writer, his poetic works, prose (short stories and episodic novels separately) and press output – from theater-related works, through reviews of cultural events, to correspondence and reportages. The monographic formula "life and work" proposed in the dissertation assumes a double purpose. Firstly, it is an attempt to formulate a comprehensive characterization of Jagoszewski's literary achievements, previously associated almost exclusively with obscene poetry published under pseudonyms. Secondly, it aims to professionally reconstruct the writer's biography, which until recently was shaped in isolation from genealogy and factography only through anecdotes and often distorted memories. The concept used in the dissertation is also part of the current of popularizing research on forgotten and little-known artists as well as biographical studies in their broad sense.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Marek Nalepa - 665 s.
Słowa kluczowe
Mieczysław Jagoszewski , polska poezja obsceniczna , powieść odcinkowa , prasa popularna , Łódź , polish obscene poetry , episodic novel , popular press
Cytowanie