Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce

Abstrakt
Wybrany temat jest związany z problemem luki VAT w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej oraz metodami radzenia sobie z tym zjawiskiem. Od 2016 roku w Polsce wprowadza się rozwiązania mające na celu zbudowanie skutecznego systemu kontroli, zarządzania i analizy danych w czasie rzeczywistym, wykorzystując również sztuczną inteligencję. Ten proces w niniejszej pracy określa się mianem cyfryzacji podatku od towarów i usług. Celem głównym podjętych badań jest ocena konsekwencji procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce z punktu widzenia budżetu państwa oraz działalności przedsiębiorstw. Na potrzeby rozważań wyznaczono również cele pomocnicze związane z identyfikacją oraz oceną kosztów i korzyści ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku ze stosowaniem narzędzi w ramach cyfryzacji podatku od towarów i usług. Za cel obrano także ukazanie korzyści z ujednolicenia stawki podatku od towarów i usług jako wsparcia procesu cyfryzacji w walce z negatywnym zjawiskiem luki podatkowej
The selected topic is related to the problem of the VAT gap in Poland and throughout the European Union and the methods of dealing with this phenomenon. Since 2016, solutions have been introduced in Poland to build an effective real-time data control, management and analysis system, also using artificial intelligence. This process is referred to in this paper as the digitization of Value Added Tax. The main objective of the research undertaken is to assess the consequences of the digitization of Value Added Tax in Poland from the point of view of the state budget and the activities of enterprises. For the purposes of the considerations, auxiliary objectives related to the identification and assessment of costs and benefits incurred by enterprises in connection with the use of tools in the digitization of Value Added Tax were also set. The aim was also to show the benefits of the harmonization of the VAT rate as a support for the digitization process in the fight against the negative phenomenon of the tax gap.
Opis
Promotor: dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK - 394 s.
Słowa kluczowe
podatek od towarów i usług , cyfryzacja podatku od towarów i usług , luka VAT , oszustwa podatkowe , szara strefa , Value Added Tax , digitization of Value Added Tax , VAT gap , tax frauds , gray area
Cytowanie