Istota współdziałania organów na gruncie ustawy Prawo budowlane

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Smarż, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współdziałanie władz publicznych jest elementem wykonywania zadań publicznych. Zakres i formy tej współpracy są zróżnicowane, a wynikają z obowiązujących przepisów, szczególnie z Konstytucji RP, k.p.a., ale też z przepisów szczególnych, np. Prawa budowlanego. Celem współdziałania organów działających na podstawie tej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia jednostki, ochrony środowiska oraz wartości ekonomicznych i estetycznych.
The cooperation of the public authorities is the part of performing public tasks. Both the scope and the forms of this cooperation are varied and result from the applicable regulations, particularly the Constitution of the Republic of Poland, the Code of Administrative Procedure, but also from specific provisions, e.g. the Building Law Act. The purpose of the public authorities’ cooperation, operating on this Act is to ensure safety for the life and health of an individual, environmental protection, and economic and aesthetic values.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie organów , Prawo budowlane , Kodeks postępowania administracyjnego , public authorities’ cooperation , The Building Law Act , The Code of Administrative Procedure
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 308–321